+ 86-591-8756 2601

Όρος διαχείρισης ποιότητας

απαγόρευση04

Όρος Διαχείρισης Ποιότητας] Τι είναι το ISO;

Το ISO (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης) είναι μια παγκόσμια ομοσπονδία εθνικών οργανισμών τυποποίησης (μέλη του ISO). Το έργο της προετοιμασίας διεθνών προτύπων πραγματοποιείται συνήθως μέσω τεχνικών επιτροπών ISO. Κάθε όργανο μέλος που ενδιαφέρεται για ένα θέμα για το οποίο έχει συσταθεί τεχνική επιτροπή έχει το δικαίωμα να εκπροσωπείται σε αυτήν την επιτροπή. Διεθνείς οργανισμοί, κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί, σε συνεργασία με το ISO, συμμετέχουν επίσης στο έργο. Η ISO συνεργάζεται στενά με τη Διεθνή Ηλεκτρολογική Τεχνική Επιτροπή (IEC) σε όλα τα θέματα της ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης.

Όρος διαχείρισης ποιότητας] τι είναι  επιθεώρηση;

Δραστηριότητα όπως μέτρηση, εξέταση, δοκιμή οργάνωσης ενός ή περισσότερων χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας και σύγκριση των αποτελεσμάτων με συγκεκριμένες απαιτήσεις προκειμένου να εξακριβωθεί εάν η συμμόρφωση επιτυγχάνεται για κάθε χαρακτηριστικό

Όρος διαχείρισης ποιότητας] τι είναι  αρχικός έλεγχος;

Πρώτη επιθεώρηση παρτίδας σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του μέρους του ISO 2859. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτό πρέπει να διακρίνεται από τον έλεγχο παρτίδας που έχει υποβληθεί εκ νέου μετά από προηγούμενη μη αποδοχή.

Όρος Διαχείρισης Ποιότητας] Τι είναι η επιθεώρηση από χαρακτηριστικά;

Επιθεώρηση κατά την οποία είτε το αντικείμενο ταξινομείται απλώς ως συμμόρφωση ή μη συμμορφούμενο σε σχέση με συγκεκριμένη απαίτηση ή σύνολο καθορισμένων απαιτήσεων, ή μετράται ο αριθμός των μη συμμορφώσεων στο αντικείμενο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η επιθεώρηση με χαρακτηριστικά περιλαμβάνει επιθεώρηση για συμμόρφωση στοιχείων καθώς και επιθεώρηση για αριθμός μη συμμόρφωσης ανά εκατό είδη.

Όρος διαχείρισης ποιότητας] τι είναι το  αντικείμενο;

Στοιχείο που μπορεί να περιγραφεί ξεχωριστά και να εξεταστεί, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

ένα φυσικό αντικείμενο · καθορισμένη ποσότητα υλικού · μια υπηρεσία, μια δραστηριότητα ή μια διαδικασία · ένας οργανισμός ή ένα άτομο · ή κάποιο συνδυασμό εκεί.

Όρος διαχείρισης ποιότητας] τι είναι  μη συμμόρφωση;

Μη εκπλήρωση συγκεκριμένης απαίτησης:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1  Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καθορισμένες απαιτήσεις συμπίπτουν με τις απαιτήσεις χρήσης των πελατών (βλ. Ελάττωμα, 3.1.6). Σε άλλες καταστάσεις μπορεί να μην συμπίπτουν, επειδή είναι είτε λιγότερο αυστηρές, είτε η ακριβής σχέση μεταξύ των δύο δεν είναι πλήρως γνωστή ή κατανοητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Η  μη συμμόρφωση γενικά θα ταξινομηθεί ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητάς της όπως: Κατηγορία Α: αυτές οι μη συμμορφώσεις ενός τύπου που θεωρείται ότι προκαλούν την υψηλότερη ανησυχία. κατά τη δειγματοληψία αποδοχής σε αυτούς τους τύπους μη συμμορφώσεων θα εκχωρηθεί μια πολύ μικρή οριακή τιμή αποδοχής · Κλάση Β: αυτές οι μη συμμορφώσεις ενός τύπου που θεωρείται ότι έχουν τον επόμενο χαμηλότερο βαθμό ανησυχίας. Επομένως, αυτά μπορούν να αντιστοιχιστούν σε μεγαλύτερο όριο ποιότητας αποδοχής από εκείνα της κατηγορίας Α και μικρότερο από εκείνο της κατηγορίας Γ, εάν υπάρχει τρίτη τάξη κ.λπ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 Η  προσθήκη χαρακτηριστικών και κατηγοριών μη συμμόρφωσης επηρεάζει γενικά τη συνολική πιθανότητα αποδοχής του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4  Ο αριθμός των τάξεων, η ανάθεση σε aclass και η επιλογή του ορίου ποιότητας αποδοχής για κάθε τάξη, πρέπει να είναι κατάλληλες για τις απαιτήσεις ποιότητας της συγκεκριμένης κατάστασης.

Όρος διαχείρισης ποιότητας] τι είναι ελάττωμα?

Μη εκπλήρωση μιας προβλεπόμενης απαίτησης χρήσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Ο όρος "ελάττωμα" είναι κατάλληλος για χρήση όταν ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό ενός προϊόντος ή υπηρεσίας αξιολογείται ως προς τη χρήση (σε αντίθεση με τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Δεδομένου ότι ο όρος "ελάττωμα" έχει πλέον οριστική έννοια στο νόμο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως γενικός όρος.

Όρος Διαχείρισης Ποιότητας] τι είναι μη συμβατό στοιχείο?
Στοιχείο με μία ή περισσότερες μη συμμορφώσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα μη συμμορφούμενα αντικείμενα ταξινομούνται γενικά βάσει του βαθμού σοβαρότητάς τους όπως:

Κλάση Α:  ένα στοιχείο που περιέχει μία ή περισσότερες μη συμμορφώσεις της κλάσης Α και μπορεί επίσης να περιέχει μη συμμορφώσεις της κλάσης Β ή / και της κλάσης Γ, κ.λπ.
Class B: an item which contains one or more nonconformities of class B and may also contain nonconformities of class C,etc. but contains no nonconformity of class A.

Όρος Διαχείρισης Ποιότητας] Τι είναι το ποσοστό που δεν συμμορφώνεται;
(Σε δείγμα) εκατό φορές τον αριθμό των μη συμμορφούμενων στοιχείων στο δείγμα διαιρούμενο με το μέγεθος του δείγματος, μέσω: (d / n) 100 όπου 
d: είναι ο αριθμός των μη συμμορφούμενων στοιχείων στο δείγμα.
n: είναι το μέγεθος του δείγματος

Όρος Διαχείρισης Ποιότητας] ποια είναι η αρμόδια αρχή;
Έννοια που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ουδετερότητας αυτού του μέρους του ISO 2859 (κυρίως για σκοπούς προδιαγραφής), ανεξάρτητα από το εάν γίνεται επίκληση ή εφαρμογή από το πρώτο, δεύτερο ή τρίτο μέρος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 η αρμόδια αρχή μπορεί να είναι:
α) Το τμήμα ποιότητας εντός οργάνωση προμηθευτή (πρώτο μέρος) ·
β) Ο οργανισμός αγοραστή ή προμηθειών (δεύτερο μέρος) ·
γ) Ανεξάρτητη αρχή επαλήθευσης ή πιστοποίησης (τρίτος) ·
δ) οποιοδήποτε από τα α), β) ή γ), που διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία (βλέπε σημείωση 2) ​​όπως περιγράφεται σε γραπτή συμφωνία μεταξύ δύο μερών, για παράδειγμα ένα έγγραφο μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή.

Όρος διαχείρισης ποιότητας] τι είναι πολλά;
Ορισμένη ποσότητα κάποιου προϊόντος, υλικού ή υπηρεσίας, που συλλέγονται μαζί
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μια παρτίδα επιθεώρησης μπορεί να αποτελείται από πολλές παρτίδες ή μέρη παρτίδων.

Όρος διαχείρισης ποιότητας] τι είναι το μέγεθος της παρτίδας;
Αριθμός αντικειμένων σε πολλά

Όρος Διαχείρισης Ποιότητας] τι είναι δείγμα?
Σύνολο ενός ή περισσότερων αντικειμένων που λαμβάνονται από μια παρτίδα και προορίζονται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα.

Όρος Διαχείρισης Ποιότητας] τι είναι το σχέδιο δειγματοληψίας?
Συνδυασμός του μεγέθους του δείγματος που θα χρησιμοποιηθεί και των σχετικών κριτηρίων αποδοχής παρτίδας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Ένα ενιαίο σχέδιο δειγματοληψίας είναι ένας συνδυασμός του μεγέθους του δείγματος και των αριθμών αποδοχής και απόρριψης.
Ένα σχέδιο διπλής δειγματοληψίας είναι ένας συνδυασμός δύο μεγεθών δειγμάτων και αριθμών αποδοχής και απόρριψης για το πρώτο δείγμα και για το συνδυασμένο δείγμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Ένα σχέδιο δειγματοληψίας δεν περιέχει τους κανόνες για το πώς να σχεδιάσετε το δείγμα.

Όρος Διαχείρισης Ποιότητας] Τι είναι η κανονική επιθεώρηση;
Χρήση ενός σχεδίου δειγματοληψίας με ένα κριτήριο αποδοχής που έχει επινοηθεί για να εξασφαλίσει στον παραγωγό υψηλή πιθανότητα αποδοχής όταν ο μέσος όρος της διαδικασίας της παρτίδας είναι καλύτερος από το όριο ποιότητας αποδοχής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κανονική επιθεώρηση χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει λόγος να υποπτευόμαστε ότι ο μέσος όρος της διαδικασίας (3.1.25) διαφέρει από ένα
αποδεκτό επίπεδο.

Όρος διαχείρισης ποιότητας] τι είναι αυστηρότερος έλεγχος;
Χρήση σχεδίου δειγματοληψίας με κριτήριο αποδοχής που είναι αυστηρότερο από αυτό για το αντίστοιχο σχέδιο για
κανονική επιθεώρηση 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αυστηρή επιθεώρηση επικαλείται όταν τα αποτελέσματα της επιθεώρησης ενός προκαθορισμένου αριθμού διαδοχικών παρτίδων δείχνουν ότι ο μέσος όρος της διαδικασίας μπορεί να είναι φτωχότερος από το AQL

Όρος διαχείρισης ποιότητας] Τι είναι το σχήμα δειγματοληψίας;

Συνδυασμός σχεδίων δειγματοληψίας με κανόνες για αλλαγή από το ένα σχέδιο στο άλλο

Όρος διαχείρισης ποιότητας] Τι είναι το σύστημα δειγματοληψίας;

Συλλογή σχεδίων δειγματοληψίας ή συστημάτων δειγματοληψίας, το καθένα με τους δικούς του κανόνες για την αλλαγή σχεδίων, μαζί με διαδικασίες δειγματοληψίας, συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων βάσει των οποίων μπορούν να επιλεγούν κατάλληλα σχέδια ή σχήματα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ αυτό το μέρος του ISO 2859 είναι ένα σύστημα δειγματοληψίας που έχει ευρετηριαστεί κατά εύρος μεγεθών, επίπεδα επιθεώρησης και AQL. Μια δειγματοληψία

Το σύστημα για προγράμματα LQ δίνεται στο ISO 2859-2.