+ 86-591-8756 2601

طراحی ، ساخت و تأیید سنج

طراحی ،-ساخت-و-تأیید-سنج-سنج

ابزارهای بازرسی ابزار ویژه ای هستند که برای رسیدگی و رفع محصولات و یا اجزای آن برای بازرسی استفاده می شوند. آنها ویژه ای برای بازرسی ابعاد در کنترل ، اتصالات و مونتاژ محصولات طراحی و تولید می شوند.
مطابق الزامات بازرسی محصول و / یا نقاشی ، GIS ابزارهایی را طراحی ، تولید و تأیید می كند.

وظایف ما:

درست طراحی ابزار (ها)

درست تولید ابزار (ها)

درست تأیید ابزار (ها)

درست ارائه ابزار (ها) (با گزارش پذیرش و دستورالعمل بهره برداری)

درست نگرانی در مورد بازخورد مشتری

درست خدمات پس از تحویل (اصلاح ، نگهداری و تهیه مؤلفه)

مزایای شما
برای بازرسی در فرآیند تولید ، مواد ورودی و محصولات نهایی که کار با آن و آزمایش محصولات ناخوشایند است مناسب است و بازرسی و صحت آن را بالا می برد.