+ 86-591-8756 2601

حسابرسی فرآیند

حسابرسی فرآیند

ممیزی فرآیند با هدف کشف و اصلاح نقص فن آوری در فرآیند تولید در اسرع وقت انجام می شود. همچنین یک مدیریت مهندسی برای ارتقاء کمال و بلوغ اسناد فنی است.

حسابرسی فرآیند برای تصویب فناوری تولید محصول و تولید انبوه ، ورودی تصمیماتی را فراهم می کند. همچنین برای نظارت منظم یا نامنظم فرآیند در تولید انبوه مناسب است.

وظایف ما:
درست 
ارزیابی کامل بودن اسناد فن آوری و کنترل آنها.

درست Evaluate purchasing procedure, incoming inspection and warehouse management for incoming materials;
درست Evaluate the production equipment management and analyze equipment capacity;
درست Check calibration, verification and routing operational check of the inspection and testing devices;
درست Evaluate related staffs’ competence, training and examination;
درست Evaluate the control of manufacturing process, especially for key processes or specific processes;
درست Evaluate the control of packaging, inspection, storage and delivery processes.

مزایای شما
از نقص فن آوری و مشکلات کیفیت در فرآیند تولید مطلع شده و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را به موقع انجام دهید تا اطمینان حاصل شود که فرایند تولید و کنترل کیفیت در یک حالت فضیلت و کنترل پذیر عمل می شود.