+ 86-591-8756 2601

ارزیابی شرکت تجارت

تجارت-ارزیابی شرکت

ارزیابی شرکت بازرگانی شامل بررسی حضوری اطلاعات مربوط به قانونی بودن شرکت بازرگانی ، تجارت اصلی ، توانایی تجارت ، سیستم کنترل کیفیت و غیره می باشد.

 این شامل بررسی موارد زیر است:
  اطلاعات اصلی و صلاحیت قانونی شرکت بازرگانی.
 مشاغل اصلی ، پراکندگی بازار و سابقه فروش سابقه؛
 مدیریت تأمین کننده؛
 مدیریت سفارش مشتری؛
 بازرسی محصول؛
 خدمات تحویل پست