+ 86-591-8756 2601

Termo de xestión da calidade

prohibición04

Termo de xestión da calidade] que é ISO?

ISO (Organización Internacional para a Norma) é unha federación mundial de organismos nacionais de normas (organismos membros ISO). O traballo de preparación de normas internacionais realízase normalmente a través de comités técnicos ISO. Cada órgano membro interesado nun asunto para o que se creou un comité técnico ten dereito a estar representado nese comité. As organizacións internacionais, gobernamentais e non gobernamentais, en conexión coa ISO, tamén participan no traballo. ISOcolabora estreitamente coa Comisión Electrónica Internacional de Tecnoloxía Electrónica (IEC) en todas as cuestións de normalización electro-técnica.

Termo de xestión da calidade] que é a  inspección?

Actividade como medir, examinar, probar ou organizar unha ou varias características dun produto ou servizo e comparar os resultados cos requisitos especificados para establecer se se consegue a conformidade para cada característica.

Termo de xestión da calidade] que é a  inspección orixinal?

Primeira inspección dun lote segundo o disposto nesta parte da norma ISO 2859. NOTA Isto distínguese da inspección dun lote que foi remitido tras a previa aceptación.

Termo de xestión da calidade] que é a inspección por atributos?

Inspección na que un elemento clasifícase simplemente como conforme ou non conforme con respecto a un requisito ou un conxunto de requisitos especificados ou se contabiliza o número de inconformidades do elemento. NOTA A inspección por atributos inclúe inspección para a conformidade dos elementos así como inspección para número de inconformidades por cen elementos.

Termo de xestión da calidade] que é o  elemento?

Elemento que se pode describir e examinar individualmente, EXEMPLOS:

un elemento físico; unha cantidade de material definida; un servizo, unha actividade ou un proceso; unha organización ou unha persoa; ou algunha combinación.

Termo de xestión da calidade] que é a  inconformismo?

Incumprimento dun requisito especificado:

NOTA 1  Nalgunhas situacións especificados requisitos coinciden cos requisitos de uso do cliente (ver defecto, 3.1.6). Noutras situacións pode que non coincidan, sendo ou menos rigorosos ou non se coñece nin se entende a relación exacta entre ambas.

NOTA 2 O  desconformismo xeralmente clasificarase segundo o seu grao de gravidade como: Clase A: aquelas inconformidades dun tipo considerado como de maior preocupación; na mostraxe de aceptación a este tipo de inconformidades asignarase un valor límite de calidade moi errónea; Clase B: aquelas inconformidades dun tipo considerado teñen o seguinte grao de preocupación máis baixo; xa que logo, a estes pódeselles asignar un límite de calidade de aceptación maior que os da clase A e menor que na clase C, se existe unha terceira clase, etc.

NOTA 3  Engadir características e clases de inconformidades normalmente afectará a probabilidade xeral de aceptación do produto.

NOTA 4  O número de clases, a asignación en aclass e a elección do límite de calidade de aceptación para cada clase deberían ser adecuados aos requisitos de calidade da situación específica.

Termo de xestión da calidade] que é defecto?

Incumprimento dun requisito de uso previsto
NOTA 1 O termo "defecto" é apropiado para o seu uso cando se avalía unha calidade característica dun produto ou servizo en termos de uso (en contraste coa conformidade coas especificacións).
NOTA 2 Dado que o termo "defecto" ten agora un significado definido dentro da lei, non se debe usar como termo xeral.

Termo de xestión da calidade] que é elemento non conforme?
Elemento con un ou varios inconformismos

NOTA Os elementos non conformes clasificaranse normalmente polo seu grao de gravidade como:

Clase A:  un elemento que contén un ou varios inconformistas da clase A e tamén pode conter inconformidades da clase B e / ou da clase C, etc .;
Class B: an item which contains one or more nonconformities of class B and may also contain nonconformities of class C,etc. but contains no nonconformity of class A.

Termo de xestión da calidade] que é o por cento de conformidade?
(Nunha mostra) cen veces o número de elementos non conformes da mostra divididos polo tamaño da mostra, a través de: (d / n) 100 onde 
d: é o número de elementos non conformes da mostra;
n: é o tamaño da mostra

Termo de xestión da calidade] que é a autoridade responsable?
Concepto usado para manter a neutralidade desta parte da ISO 2859 (principalmente con fins de especificación), independentemente de se está sendo invocada ou aplicada polo primeiro, segundo ou terceiro
NOTA 1 a autoridade responsable pode ser:
a) O departamento de calidade dentro unha organización de provedores (primeira parte);
b) A entidade adquirente ou de contratación (segunda parte);
c) Unha autoridade de verificación ou certificación independente (terceiro);
d) calquera das a), b) ou c), que difiren segundo a función (ver nota 2) como se describe nun acordo por escrito entre dúas das partes, por exemplo un documento entre provedor e comprador.

Termo de xestión da calidade] que é moito?
Cantidade definitiva dalgún produto, material ou servizo, recollido xuntos
NOTA Un lote de inspección pode estar composto por varios lotes ou partes de lotes.

Termo de xestión da calidade] que é o tamaño do lote?
Número de elementos dun lote

Termo de xestión da calidade] que é a mostra?
Conxunto dun ou máis elementos extraídos dun lote e destinados a proporcionar información sobre o lote.

Termo de xestión da calidade] que é o plan de mostraxe?
Combinación de tamaños (s) de mostra que se van usar e criterios de aceptación de lotes asociados
NOTA 1 Un único plan de mostraxe é unha combinación de tamaño de mostra e números de aceptación e rexeitamento.
Un dobre plan de mostraxe é unha combinación de dous tamaños de mostra e números de aceptación e rexeitamento para a primeira mostra e para a mostra combinada.
NOTA 2 Un plan de mostraxe non contén as regras sobre como deseñar a mostra.

Termo de xestión da calidade] que é a inspección normal?
Uso dun plan de mostraxe cun criterio de aceptación deseñado para garantir ao produtor unha alta probabilidade de aceptación cando a media do proceso do lote é mellor que o límite de calidade de aceptación
NOTA: a inspección normal úsase cando non hai motivo para sospeitar que a media do proceso (3.1.25) difire dun
nivel aceptable.

Termo de xestión da calidade] que se reforza a inspección?
Uso dun plan de mostraxe cun criterio de aceptación máis axustado ao do plan correspondente de
inspección normal 
invócase cando os resultados da inspección dun número predeterminado de lotes consecutivos indican que a media do proceso pode ser máis pobre que a AQL.

Termo de xestión da calidade] que é o esquema de mostraxe?

Combinación de plans de mostraxe con regras para cambiar dun plan a outro

Termo de xestión da calidade] que é o sistema de mostraxe?

Recollida de plans de mostraxe, ou de esquemas de mostraxe, cada un coas súas propias regras para cambiar os plans, xunto con procedementos de mostraxe incluíndo criterios polos que se poden elixir plans ou esquemas adecuados.

NOTA Esta parte da ISO 2859 é un sistema de mostraxe indexado por intervalos de tamaño de lote, niveis de inspección e AQLs. Unha mostraxe

O sistema para plans de LQ está dado na ISO 2859-2.