+ ៨៦-៥៩១-៨៧៥៦ ២៦០១

ការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រង

ការគ្រប់គ្រង - ប្រឹក្សាយោបល់
ក្រុមសវនករដែលបានចុះឈ្មោះ IRCA / CNCA / CCAA ធ្វើការពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗគ្នាយោងទៅតាម ISO9001, ISO14001, ISO / TSI 16949, SA8000, QS9000, OHASAS18000, HACCP, GMP ។ ប្រព័ន្ធណែនាំការអនុវត្តរហូតដល់ពួកគេឆ្លងកាត់ការធ្វើសវនកម្មវិញ្ញាបនប័ត្រ។ យើងក៏ផ្តល់ជូននូវការពិគ្រោះយោបល់លើប្រព័ន្ធដែលមានគុណភាពស្របតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។