+ 86-591-8756 2601

Kokybės vadybos terminas

ban04

Kokybės vadybos terminas] kas yra ISO?

ISO (Tarptautinė standartizacijos organizacija) yra pasaulinė nacionalinių standartų įstaigų (ISO narių organizacijų) federacija. Tarptautinių standartų rengimo darbas paprastai atliekamas per ISO techninius komitetus. Kiekviena narė, besidominti tema, kuriai buvo įsteigtas techninis komitetas, turi teisę būti atstovaujama tame komitete. Darbe taip pat dalyvauja tarptautinės vyriausybės ir nevyriausybinės organizacijos, palaikančios ryšius su ISO. ISO bendradarbiauja su Tarptautine elektrotechnikos komisija (IEC) visais elektrotechnikos standartizacijos klausimais.

Kokybės vadybos terminas] kas yra  tikrinimas?

Veikla, tokia kaip vienos ar kelių produkto ar paslaugos savybių matavimas, tyrimas, bandymas ir rezultatų palyginimas su nurodytais reikalavimais, siekiant nustatyti, ar kiekvienai charakteristikai būdinga atitiktis

Kokybės vadybos terminas] kas yra  originalus patikrinimas?

Pirmasis partijos patikrinimas pagal šios ISO 2859 dalies nuostatas. PASTABA Tai turi būti skiriama nuo partijos, kuri buvo pakartotinai pateikta po ankstesnio nepriėmimo, patikrinimo.

Kokybės vadybos terminas] kas yra tikrinimas pagal požymius?

Patikrinimas, pagal kurį gaminys klasifikuojamas kaip tiesiog atitinkantis arba neatitinkantis nurodyto reikalavimo ar nurodytų reikalavimų rinkinio, arba skaičiuojamas prekės neatitikimų skaičius.PASTABA Patikrinimas pagal atributus apima elementų atitikties patikrinimą, taip pat neatitikimų skaičius šimtui prekių.

Kokybės vadybos terminas] kas yra  daiktas?

Tai, kas gali būti atskirai aprašyta ir apsvarstyta, PAVYZDŽIAI:

fizinis daiktas; apibrėžtas medžiagos kiekis; paslauga, veikla ar procesas; organizacija ar asmuo; ar koks nors jų derinys.

Kokybės vadybos terminas] kas yra  neatitikimas?

Nurodyto reikalavimo neįvykdymas:

1 PASTABA  Kai kuriose situacijose nurodyti reikalavimai sutampa su vartotojo naudojimo reikalavimais (žr. Defektą, 3.1.6). Kitose situacijose jie gali nesutapti, būdami arba griežtesni, arba tikslūs jų santykiai nėra iki galo žinomi ar suprantami.

2 PASTABA  Paprastai neatitikimas klasifikuojamas pagal jo sunkumo laipsnį, pavyzdžiui: A klasė: tos rūšies neatitikimai, kurie laikomi keliančiais didžiausią susirūpinimą; priimant atranką tokiems neatitikimų tipams bus priskiriama labai neteisinga kokybės ribinė vertė; B klasė: tiems tipo neatitikimams, kurie yra laikomi keliančiais kitą mažesnį susirūpinimą; todėl jiems gali būti priskiriama didesnė pripažinimo kokybės riba, nei A klasei, ir mažesnė nei C klasė, jei egzistuoja trečioji klasė ir tt.

3 PASTABA  Pridedant neatitikimų charakteristikas ir klases paprastai bus daroma įtaka bendrajai gaminio priėmimo tikimybei.

4 PASTABA  Klasių skaičius, priskyrimas klasėms ir kiekvienai klasei priimtinos kokybės ribos pasirinkimas turėtų atitikti konkrečios situacijos kokybės reikalavimus.

Kokybės vadybos terminas] kas yra trūkumas?

Non-fulfillment of an intended usage requirement
Numatyto
2 PASTABA Kadangi terminas „defektas“ įstatyme dabar turi apibrėžtą prasmę, jis neturėtų būti naudojamas kaip bendras terminas.

Kokybės vadybos terminas] kas yra neatitinkanti prekės?
Prekė su vienu ar daugiau neatitikimų

PASTABA Neatitinkantys daiktai paprastai bus klasifikuojami pagal jų rimtumą, pavyzdžiui:

A klasė:  prekė, kurioje yra vienas ar keli A klasės neatitikimai, taip pat gali būti B ir (arba) C klasės neatitikimai ir tt;
Class B: an item which contains one or more nonconformities of class B and may also contain nonconformities of class C,etc. but contains no nonconformity of class A.

Kokybės vadybos terminas] koks procentas neatitinka reikalavimų?
(Imtyje), padaugintas iš imties dydžio, šimtą kartų iš neatitinkančių elementų skaičiaus imtyje: (d / n) 100, kur 
d: imtyje esančių neatitinkančių elementų skaičius;
n: imties dydis

Kokybės vadybos terminas] kas yra atsakinga institucija?
Sąvoka, naudojama palaikyti šios ISO 2859 dalies neutralumą (visų pirma specifikacijos tikslais), nesvarbu, ar ja remiasi, ar ją taiko pirmoji, antroji ar trečioji šalis
1 PASTABA, atsakinga institucija gali būti:
a) Kokybės skyrius tiekėjo organizacija (pirmoji šalis);
b) pirkėjas arba pirkimo organizacija (antra šalis);
c) nepriklausoma tikrinimo ar sertifikavimo institucija (trečioji šalis);
d) bet kuris iš a, b arba c punktų, skiriasi pagal paskirtį (žr. 2 pastabą), kaip aprašyta rašytiniame dviejų šalių susitarime, pavyzdžiui, dokumente tarp tiekėjo ir pirkėjo.

Kokybės vadybos terminas] kas yra daug?
Neabejotinas kartu surinktų gaminių, medžiagų ar paslaugų kiekis
PASTABA Tikrinimo partiją gali sudaryti iš kelių partijų arba jų dalių.

Kokybės vadybos terminas] kas yra siuntos dydis?
Prekių skaičius partijoje

Kokybės vadybos terminas] kas yra pavyzdys?
Vienos ar daugiau iš siuntos paimtų prekių, skirtų pateikti informaciją apie partiją, rinkinys.

Kokybės vadybos terminas] kas yra atrankos planas. Be
Naudojamo (-ų) imties dydžio (-ų) ir susijusių partijos priimtinumo kriterijų
derinys 1 PASTABA Vienas ėminių ėmimo planas yra imties dydžio ir priėmimo bei atmetimo skaičių derinys.
Dvigubas ėminių ėmimo planas yra dviejų mėginių dydžių ir pirmojo ir jungtinio mėginio priėmimo ir atmetimo skaičių derinys.
2 PASTABA Atrankos plane nėra pavyzdžių sudarymo taisyklių.

Kokybės vadybos terminas] kas yra normalus tikrinimas?
Naudoti mėginių ėmimo planą su priėmimo kriterijumi, kuris buvo sukurtas siekiant užtikrinti, kad gamintojas patvirtintų didelę priėmimo tikimybę, kai partijos proceso vidurkis yra geresnis už priimtinos kokybės ribą.
PASTABA: Įprasta patikra naudojama tada, kai nėra pagrindo įtarti, kad proceso vidurkis (3.1.25) skiriasi nuo
priimtino lygio.

Kokybės vadybos terminas] kas yra sugriežtintas patikrinimas?
Atrankos plano, kurio priėmimo kriterijus yra griežtesnis nei atitinkamo
įprasto tikrinimo 
PASTABA: Griežtesnis patikrinimas pradedamas, kai iš anksto nustatyto skaičiaus iš eilės partijų tikrinimo rezultatai rodo, kad proceso vidurkis gali būti prastesnis nei AQL.

Kokybės vadybos terminas] kas yra atrankos schema?

Atrankos planų derinimas su taisyklių keitimu iš vieno plano į kitą

Kokybės vadybos terminas] kas yra atrankos sistema?

Mėginių ėmimo planų arba mėginių ėmimo schemų rinkimas, kiekviena su savo planų keitimo taisyklėmis, taip pat mėginių ėmimo tvarka, įskaitant kriterijus, pagal kuriuos gali būti pasirenkami tinkami planai ar schemos.

PASTABA Ši ISO 2859 dalis yra atrankos sistema, indeksuota pagal partijos dydžio intervalus, tikrinimo lygius ir AQL. Imtis

LQ planų sistema pateikta ISO 2859-2.