+ 86-591-8756 2601

Kvalitātes vadības termins

ban04

Kvalitātes vadības termins] kas ir ISO?

ISO (Starptautiskā standartizācijas organizācija) ir nacionālo standartizācijas institūciju (ISO dalīborganizāciju) vispasaules federācija. Starptautisko standartu sagatavošanas darbu parasti veic caur ISO tehniskajām komitejām. Katrai dalīborganizācijai, kas interesējas par tematu, ar kuru ir izveidota tehniskā komiteja, ir tiesības tikt pārstāvētiem šajā komitejā. Darbā piedalās arī starptautiskas valdības un nevalstiskas organizācijas sadarbībā ar ISO. ISO cieši sadarbojas ar Starptautisko elektrotehnisko komisiju (IEC) par visiem elektrotehniskās standartizācijas jautājumiem.

Kvalitātes vadības termins] kas ir  pārbaude?

Tādas darbības kā viena vai vairāku produkta vai pakalpojuma raksturlielumu mērīšana, pārbaude, testēšana un rezultātu salīdzināšana ar noteiktām prasībām, lai noteiktu, vai katram raksturlielumam ir noteikta atbilstība

Kvalitātes vadības termins] kas ir  oriģinālā pārbaude?

Pirmā partijas pārbaude saskaņā ar šīs ISO 2859. daļas noteikumiem. PIEZĪME To var atšķirt no partijas, kas atkārtoti iesniegta pēc iepriekšējas nepieņemšanas, pārbaudes.

Kvalitātes vadības termins] kas ir pārbaude pēc atribūtiem?

Pārbaude, kurā prece tiek klasificēta vienkārši kā atbilstoša vai neatbilstīga noteiktai prasībai vai noteiktu prasību kopai, vai arī tiek ieskaitīts priekšmetā esošo neatbilstību skaits.PIEZĪME Pārbaude pēc atribūtiem ietver priekšmetu atbilstības pārbaudi, kā arī neatbilstību skaits uz simts vienībām.

Kvalitātes vadības termins] kas ir  prece?

Prece, kuru var individuāli aprakstīt un izskatīt, PIEMĒRI:

fiziska prece; noteikts materiāla daudzums; pakalpojums, darbība vai process; organizācija vai persona; vai kāda to kombinācija.

Kvalitātes vadības termins] kas ir  neatbilstība?

Noteiktas prasības neizpilde:

1. PIEZĪME  Dažās situācijās norādītās prasības sakrīt ar klienta lietošanas prasībām (sk. Defektu, 3.1.6.). Citās situācijās tās var nesakrist, būdamas vai nu mazāk stingras, vai arī precīzas attiecības starp tām nav pilnībā zināmas vai izprotamas.

2. PIEZĪME.  Neatbilstība parasti tiek klasificēta atbilstoši tā nopietnības pakāpei, piemēram: A klase: tās neatbilstības, kuras uzskata par vislielākajām bažām; pieņemot paraugus, šādiem neatbilstības veidiem tiks piešķirta ļoti pieļaujama kvalitātes ierobežojuma vērtība; B klase: tām neatbilstības pazīmēm, kuras tiek uzskatītas par nākamajām, ir mazākas; tāpēc tiem var piešķirt lielāku pieņemšanas kvalitātes robežu nekā A klasē un mazāki nekā C klasē, ja pastāv trešā klase utt.

3. PIEZĪME  Neatbilstību īpašību un klašu pievienošana parasti ietekmē kopējo produkta pieņemšanas varbūtību.

4. PIEZĪME  Klases skaitam, iedalījumam klasē un katras klases pieņemšanas kvalitātes ierobežojuma izvēlei vajadzētu būt atbilstošai konkrētās situācijas kvalitātes prasībām.

Kvalitātes vadības termins] kas ir defekts?

Paredzētās lietošanas prasības neizpilde
1. PIEZĪME Termins "defekts" ir piemērots lietošanai, ja produkta vai pakalpojuma kvalitātes raksturlielums tiek novērtēts lietojuma ziņā (pretstatā atbilstībai specifikācijām).
2. PIEZĪME Tā kā terminam "defekts" likumos tagad ir noteikta nozīme, to nevajadzētu izmantot kā vispārīgu terminu.

Kvalitātes vadības termins] kas ir neatbilstīgs priekšmets?
Vienība ar vienu vai vairākām neatbilstībām

PIEZĪME Neatbilstīgus priekšmetus parasti klasificē pēc to nopietnības pakāpes, piemēram:

A klase:  prece, kurā ir viena vai vairākas A klases neatbilstības, un tajā var būt arī B un / vai C klases utt. Neatbilstības;
Class B: an item which contains one or more nonconformities of class B and may also contain nonconformities of class C,etc. but contains no nonconformity of class A.

Kvalitātes vadības termins] Kas ir neatbilstīgs procentiem?
(Paraugā) simts reizes neatbilstīgu vienību skaitam izlasē, dalot ar parauga lielumu, izmantojot: (d / n) 100, kur 
d: ir neatbilstīgo vienību skaits izlasē;
n: ir izlases lielums

Kvalitātes vadības termins] kas ir atbildīgā iestāde?
Koncepcija, ko izmanto, lai saglabātu šīs ISO 2859 daļas neitralitāti (galvenokārt specifikācijas vajadzībām) neatkarīgi no tā, vai uz to atsaucas vai to piemēro pirmā, otrā vai trešā persona
1. PIEZĪME. Atbildīgā iestāde var būt:
a) kvalitātes departaments piegādātāja organizācija (pirmā puse);
b) pircējs vai iepirkuma organizācija (otrā puse);
c) neatkarīga verifikācijas vai sertifikācijas iestāde (trešā persona);
d) jebkuru no a), b) vai c) punktiem, kas atšķiras pēc funkcijas (sk. 2. piezīmi), kā aprakstīts rakstiskā nolīgumā starp divām pusēm, piemēram, dokumentā starp piegādātāju un pircēju.

Kvalitātes vadības termins] kas ir daudz?
Noteikts kopā savākta produkta, materiāla vai pakalpojuma daudzums
PIEZĪME Pārbaudes partija var sastāvēt no vairākām partijām vai partiju daļām.

Kvalitātes vadības termins] kas ir partijas lielums?
Vienību skaits partijā

Kvalitātes vadības termins] kas ir paraugs
one Viena vai vairāku no partijas ņemtu priekšmetu kopums, kas paredzēts, lai sniegtu informāciju par partiju.

Kvalitātes vadības termins] kas ir paraugu ņemšanas plāns.
Used Izmantojamā (-o) parauga (-u) un saistīto partijas pieņemamības kritēriju
apvienojums 1. PIEZĪME. Viens paraugu ņemšanas plāns ir parauga lieluma un pieņemšanas un noraidīšanas numuru kombinācija.
Divkāršs paraugu ņemšanas plāns ir divu paraugu lielumu un pieņemšanas un noraidīšanas numuru kombinācija pirmajam paraugam un kombinētajam paraugam.
2. PIEZĪME. Paraugu ņemšanas plāns neietver noteikumus par parauga ņemšanu.

Kvalitātes vadības termins] kas ir normāla pārbaude?
Paraugu ņemšanas plāna izmantošana ar pieņemšanas kritēriju, kas izveidots, lai ražotājam nodrošinātu augstu pieņemšanas varbūtību, ja partijas vidējais procesa process ir labāks par pieņemšanas kvalitātes ierobežojumu.
PIEZĪME. Normālu pārbaudi izmanto, ja nav pamata aizdomām, ka procesa vidējais rādītājs (3.1.25.) atšķiras no
pieņemamā līmeņa.

Kvalitātes vadības termins] kas ir stingrāka pārbaude?
Paraugu ņemšanas plāna izmantošana ar stingrāku pieņemšanas kritēriju nekā atbilstoša
normālas pārbaudes 
piezīme. PIEZĪME. Uz stingrāku pārbaudi atsaucas, ja iepriekš noteikta skaita secīgu partiju pārbaudes rezultāti norāda, ka procesa vidējais rādītājs varētu būt sliktāks par AQL.

Kvalitātes vadības termins] kas ir izlases shēma?

Paraugu ņemšanas plānu apvienojums ar noteikumiem pārejai no viena plāna uz otru

Kvalitātes vadības termins] kas ir paraugu ņemšanas sistēma?

Paraugu ņemšanas plānu vai paraugu ņemšanas shēmu savākšana, katrai no tām ar saviem noteikumiem plānu mainīšanai, kā arī paraugu ņemšanas procedūras, ieskaitot kritērijus, pēc kuriem var izvēlēties piemērotus plānus vai shēmas.

PIEZĪME, šī ISO 2859 daļa ir paraugu ņemšanas sistēma, kas indeksēta pēc partijas lieluma diapazoniem, pārbaudes līmeņiem un AQL. Paraugu ņemšana

LQ plānu sistēma ir norādīta standartā ISO 2859-2.