+ 86-591-8756 2601

ANSI ба AQL

бан04

Хүлээн зөвшөөрөгдсөн чанарын түвшин.

Хүлээн зөвшөөрөгдөх түвшинг (AQL) түүврийн үзлэгт хамрагдахдаа үйл явцын дундаж гэж сэтгэл ханамжтай гэж үзэж болох хамгийн дээд хувийн согог (эсвэл зуун нэгж тутамд согогын хамгийн дээд хэмжээ) гэж тодорхойлдог.
Тодорхой түүврийн хэмжээ дэх хамгийн их хэмжээний гажиг нь сугалтыг мэдээж хүлээн авах эсвэл татгалзах боломжтой болгодог.

еа-15154740875