+ 86-591-8756 2601

Хохирлын мөрдөн байцаалт

Хохирол-мөрдөн байцаалт

Хохирлын бие даасан судалгаа нь ачаа барааны тээвэрлэлт, хадгалалт, хадгалах явцад хадгалагдаж буй алдагдлын үнэлгээний нотолгоог гаргаж өгөх болно.

Бидний үүрэг:

 Импортын барааны эвдрэл, толбо, хомсдол, эвдрэлийг үнэлэх;

 Барааны эвдрэлийг үүсгэдэг шалтгааныг олж мэдэх;

 Гэмтлийн тодорхой хэсгийг / сегментийг тодорхойлж, хохирлын хэмжээг үнэлэх;

 Бүтээгдэхүүний ашиглалт, борлуулалт, элэгдлийн түвшин дэх хохирлын нөлөөллийг шинжлэх;

 Засвар, боловсруулалт, засварын ажилд зарцуулах зардлыг үнэлэх;

 Төлбөр төлөхийг шаардах нотлох баримт болгон бичгэн нотолгоог гаргаж өгнө үү.