+ 86-591-8756 2601

Termín riadenia kvality

ban04

Termín manažérstva kvality] čo je ISO?

ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) je celosvetovou federáciou národných normalizačných orgánov (členov ISO). Práca na príprave medzinárodných noriem sa obvykle vykonáva prostredníctvom technických komisií ISO. Každý členský štát, ktorý má záujem o tému, pre ktorú bola zriadená technická komisia, má právo byť v tomto výbore zastúpený. Práce sa zúčastňujú aj medzinárodné organizácie, vládne a mimovládne, v spojení s ISO. ISOko úzko spolupracuje s Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou (IEC) vo všetkých záležitostiach elektrotechnickej normalizácie.

Termín Riadenie kvality] čo je  inšpekcia?

Činnosť, ako je meranie, kontrola, testovanie organizácie alebo jednej alebo viacerých charakteristík výrobku alebo služby a porovnávanie výsledkov so špecifikovanými požiadavkami s cieľom zistiť, či sa pri každej charakteristike dosiahne zhoda.

Termín Riadenie kvality] čo je  pôvodná inšpekcia?

Prvá inšpekcia dávky podľa ustanovení tejto časti ISO 2859.POZNÁMKA Táto položka sa musí odlíšiť od inšpekcie dávky, ktorá bola opätovne odoslaná po predchádzajúcom neprijatí.

Termín manažérstva kvality] čo je kontrola pomocou atribútov?

Kontrola, pri ktorej je buď položka klasifikovaná jednoducho ako vyhovujúca alebo nezhodná so zreteľom na špecifikovanú požiadavku alebo súbor špecifikovaných požiadaviek, alebo sa počíta počet nezhôd v položke. POZOR Kontrola pomocou atribútov zahŕňa kontrolu zhody položiek, ako aj kontrolu počet nezhôd na sto položiek.

Termín Riadenie kvality] čo je to  položka?

Položka, ktorú je možné jednotlivo opísať a zvážiť, PRÍKLADY:

fyzická položka; definované množstvo materiálu; služba, činnosť alebo proces; organizácia alebo osoba; alebo nejaká ich kombinácia.

Termín Riadenie kvality] čo je  nezhoda?

Nesplnenie špecifikovanej požiadavky:

POZNÁMKA 1 -  V niektorých situáciách sa špecifikované požiadavky zhodujú s požiadavkami na používanie zákazníkom (pozri poruchu, 3.1.6). V iných situáciách sa nemusia zhodovať, pretože sú buď viac prísnejšie, alebo presný vzťah medzi nimi nie je úplne známy alebo chápaný.

POZNÁMKA 2 -  Nezhody sa všeobecne klasifikujú podľa stupňa závažnosti, ako napríklad: Trieda A: tie nezhody typu, ktorý sa považuje za najzávažnejšie; pri odbere vzoriek pri odbere sa takýmto typom nezhôd priradí limitná hodnota kvality pre veľmi malé hodnoty Trieda B: tie nezhody typu, o ktorých sa predpokladá, že majú ďalší nižší stupeň znepokojenia; preto im môže byť pridelená väčšia medza akceptovateľnosti ako v prípade triedy A a nižšia ako v triede C, ak existuje tretia trieda atď.

POZNÁMKA 3 -  Pridanie charakteristík a tried nezhodností bude mať vo všeobecnosti vplyv na celkovú pravdepodobnosť prijatia produktu.

POZNÁMKA 4  - Počet tried, zaradenie do triedy a výber limitu kvality prijateľnosti pre každú triedu by mal byť primeraný požiadavkám na kvalitu špecifickej situácie.

Termín Riadenie kvality] čo je chyba?

Nesplnenie požiadavky na zamýšľané použitie
POZNÁMKA 1 Termín „chyba“ je vhodný na použitie, keď sa hodnotí kvalitatívna charakteristika výrobku alebo služby z hľadiska použitia (na rozdiel od zhody so špecifikáciami).
POZNÁMKA 2. Pretože termín „vada“ má v zákone určitý význam, nemal by sa používať ako všeobecný pojem.

Termín Riadenie kvality] čo je nezhodná položka?
Položka s jednou alebo viacerými nezhodami

POZNÁMKA Nezhodné položky sa všeobecne klasifikujú podľa stupňa závažnosti, ako napríklad:

Trieda A:  položka, ktorá obsahuje jednu alebo viac nezhôd triedy A a môže tiež obsahovať nezhody triedy B a / alebo triedy C atď .;
Class B: an item which contains one or more nonconformities of class B and may also contain nonconformities of class C,etc. but contains no nonconformity of class A.

Termín Riadenie kvality] čo je percento nezhodných?
(Vo vzorke A) stokrát počet nevyhovujúcich položiek vo vzorke vydelený veľkosťou vzorky pomocou: (d / n)  100, kde 
d: je počet nevyhovujúcich položiek vo vzorke;
n: je veľkosť vzorky

Termín riadenia kvality] čo je zodpovedný orgán?
Koncepcia použitá na udržanie neutrality tejto časti ISO 2859 (predovšetkým na účely špecifikácie), bez ohľadu na to, či ju uplatňuje alebo uplatňuje prvá, druhá alebo tretia strana
POZNÁMKA 1, zodpovedný orgán môže byť:
a) oddelenie kvality v rámci organizácia dodávateľa (prvá strana);
b) nákupca alebo obstarávacia organizácia (druhá strana);
c) nezávislý overovací alebo certifikačný orgán (tretia strana);
d) ktorékoľvek z písmen a), b) alebo c), ktoré sa líšia podľa funkcie (pozri poznámku 2), ako je opísané v písomnej dohode medzi dvoma stranami, napríklad v doklade medzi dodávateľom a kupujúcim.

Termín Riadenie kvality] čo je veľa?
Určité množstvo určitého produktu, materiálu alebo služby zhromaždených spolu
POZNÁMKA. Inšpekčná dávka sa môže skladať z niekoľkých šarží alebo častí šarží.

Termín riadenia kvality] čo je veľkosť šarže?
Počet položiek v množstve

Termín riadenia kvality] čo je vzorka?
Sada jednej alebo viacerých položiek odobratých z dávky, ktorých účelom je poskytnúť informácie o zásielke.

Termín manažérstva kvality] čo je plán odberu vzoriek?
Kombinácia veľkosti vzoriek, ktoré sa majú použiť a súvisiacich kritérií prijateľnosti šarže
POZNÁMKA 1 Jednotný plán odberu vzoriek je kombináciou veľkosti vzorky a počtu akceptovaných a zamietnutých čísel.
Plán dvojitého odberu vzoriek je kombináciou dvoch veľkostí vzoriek a čísel prijatia a odmietnutia pre prvú vzorku a pre kombinovanú vzorku.
POZNÁMKA 2 - Plán odberu vzoriek neobsahuje pravidlá týkajúce sa výberu vzorky.

Termín Riadenie kvality] čo je normálna inšpekcia?
Použitie plánu odberu vzoriek s akceptačným kritériom, ktoré bolo navrhnuté s cieľom zabezpečiť výrobcovi vysokú pravdepodobnosť prijatia, keď je priemerný procesný výsledok šarže lepší ako limit kvality prijateľnosti
POZNÁMKA: Normálna inšpekcia sa používa vtedy, keď neexistuje dôvod na podozrenie, že priemer procesu (3.1.25) sa líši od
prijateľnej úrovne.

Termín Riadenie kvality] čo je sprísnená kontrola?
Použitie plánu odberu vzoriek s akceptačným kritériom, ktoré je prísnejšie ako pri zodpovedajúcom pláne pre
bežnú inšpekciu 
POZNÁMKA: Sprísnená inšpekcia sa vyvolá, keď výsledky inšpekcií vo vopred určenom počte po sebe nasledujúcich sérií naznačujú, že priemerný proces môže byť nižší ako AQL

Termín manažérstva kvality] čo je schéma odberu vzoriek?

Kombinácia plánov odberu vzoriek s pravidlami prechodu z jedného plánu na druhý

Termín manažérstva kvality] čo je systém odberu vzoriek?

Zhromažďovanie plánov odberu vzoriek alebo systémov odberu vzoriek, každý s vlastnými pravidlami pre zmenu plánov, spolu s postupmi odberu vzoriek vrátane kritérií, podľa ktorých je možné zvoliť vhodné plány alebo schémy

POZNÁMKA: táto časť ISO 2859 je systém odberu vzoriek indexovaný podľa rozsahu veľkosti šarže, úrovne inšpekcie a AQL. Vzorkovanie

systém pre plány LQ je uvedený v ISO 2859-2.